...
PUBLIKACJE

Ślub poza urzędem stanu cywilnego

Do niedawna zawarcie związku małżeńskiego w zamku, pałacu, ogrodzie czy parku pozostawało jedynie w sferze marzeń przyszłych małżonków. Jednak dzięki nowym regulacjom prawnym bajkowe śluby znane z filmów mogą mieć miejsce także w rzeczywistości. 1 marca 2015 r., na skutek wejścia w życie nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, pojawiła się możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego.

Zawarcie związku małżeńskiego poza USC

Dotychczas związki małżeńskie zawierane poza USC były sytuacjami incydentalnymi, możliwymi tylko w uzasadnionych przypadkach, np. ze względu na pobyt nupturienta w szpitalu czy zakładzie karnym. W takich przypadkach para nie ponosiła dodatkowych kosztów, poza opłatą skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa.

Wystarczającym uzasadnieniem co do wyboru miejsca uroczystości nie były natomiast względy sentymentalne czy estetyczne przyszłych małżonków, dlatego możliwość zawarcia małżeństwa w przypadkach innych niż pobyt w szpitalu czy w zakładzie karnym występowała bardzo rzadko i zależała wyłącznie od dobrej woli samego urzędnika. Dotychczasowe uregulowania nie nadążały jednak za zachodzącymi zmianami społecznymi, dlatego ustawodawca wyszedł naprzeciw oczekiwaniom osób pragnących złożyć przysięgę małżeńską w plenerze, w miejscu szczególnie dla nich ważnych.

Warunki zawarcia małżeństwa poza urzędem

Nowa ustawa o aktach stanu cywilnego pozwala wszystkim nupturientom na zawarcie małżeństwa poza siedzibą urzędu, jednakże muszą zostać spełnione odpowiednie warunki. Kierownik urzędu może udzielić ślubu, jeżeli wskazane miejsce zapewnia zachowanie uroczystej formy ceremonii oraz bezpieczeństwo jej uczestników. W tym celu para składa do kierownika wybranego przez siebie USC wniosek, w którym wskazuje wybrane miejsce. Obiekt musi podkreślać rangę wydarzenia, dlatego to każdorazowo do kierownika USC należy ocena i ostateczna decyzja, czy miejsce jest odpowiednio godne i bezpieczne. Jeśli wskazana przez parę miejsce odbiega od tych wymogów, urzędnik pisemnie odmawia udzielenia w nim ślubu. Nie przewiduje się więc zawierania ślubów cywilnych w samolocie, balonie, podczas skoku na bungee czy pod wodą, głównym kryterium jest bowiem bezpieczeństwo uczestników ceremonii. Także co do zawarcia ślubu na plaży istnieją pewne wątpliwości, np. ze względu na obecność niestosowanie do okoliczności ubranych i zachowujących się plażowiczów.

Ponadto, zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego musi nastąpić na terenie gminy, w której okręgu mieści się wybrany urząd. Urzędnik z Gdyni nie udzieli zatem ślubu w Krakowie czy Warszawie.

Koszty zawarcie małżeństwa poza urzędem

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński poza lokalem USC, poza uiszczeniem opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa, obowiązane są do wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości 1.000 zł. Taka wysokość opłaty wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i stanowi dochód danej gminy na pokrycie kosztów organizacyjnych, w tym m.in. kosztów dojazdu kierownika urzędu na miejsce uroczystości i wynagrodzenia dla jego zastępcy w celu zapewnienia ciągłości pracy urzędu. Opłata dodatkowa dotyczy tylko tych osób, które zawierają małżeństwo poza USC z przyczyn innych niż stan zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawienie wolności, bowiem osoby te, podobnie jak we wcześniejszej regulacji prawnej, poza opłata skarbową nie ponoszą dodatkowych kosztów.

Warto zwrócić uwagę, że termin ślubu poza urzędem należy ustalić z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ pierwszeństwo maja te pary, które chcą zawrzeć związek małżeński w lokalu USC. Każdorazowo termin ustala się z kierownikiem, który podobnie jak przy wyborze miejsca ma decydujący głos.

Dzięki nowym regulacjom prawnym przyszli małżonkowie zyskali możliwość spełnienia swoich marzeń o wyjątkowym, niczym z amerykańskich filmów,  niezapomnianym ślubie.

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.