...
PUBLIKACJE

Zmiana nazwiska po ślubie

Po zawarciu związku małżeńskiego małżonkowie stają się mężem i żoną – co za tym idzie zaczynają tworzyć rodzinę. Od momentu wejścia w związek małżeński, prawa i obowiązki małżonków względem siebie są równe. Po ślubie – zmianie ulega wiele kwestii a jedną z najpopularniejszych i najbardziej widocznych jest przede wszystkim zmiana nazwiska.

Zgodnie z art. 25 kro o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu cywilnego. Niniejsze oświadczenie może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Jakie małżonkowie mają możliwości dotyczące zmiany nazwiska?

  • Każdy z małżonków może pozostać przy swoim dotychczasowym nazwisku,
  • małżonkowie mogą wybrać nazwisko jednego z małżonków jako ich wspólne nazwisko,
  • każdy z małżonków może zachować swoje dotychczasowe nazwisko i połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka.

Pamiętać należy również, że w razie niezłożenia oświadczenia dotyczącego nazwiska – każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko. Nieprawdą jest, że żona przejmuje z urzędu nazwisko swojego męża.

Wskazać należy, że jeżeli małżonek przed zawarciem związku małżeńskiego posiadał już nazwisko dwuczłonowe to po zawarciu związku małżeńskiego nie może on przejąć od małżonka nazwiska i połączyć go tak, aby nazwisko było trzyczłonowe. W Polsce dopuszczalne jest tylko nazwisko dwuczłonowe.

Gdzie i w jakim terminie od zawarcia związku małżeńskiego należy zgłosić zmianę nazwiska?

Po złożeniu wyżej opisanego oświadczenia, zmianę nazwiska należy również zgłosić m.in. w:

  • Urzędzie Miasta bądź Urzędzie Gminy – w  miejscu tym musimy się stawić, aby dopełnić wszystkich formalności związanych z wyrobieniem nowego dowodu. Mamy na to 14 dni od momentu podpisania aktu małżeństwa.  Wniosek o wydanie nowego dowodu jest bezpłatny.
  • Urzędzie Wojewódzkim tj. dowolnym punkcie paszportowym na terenie całego kraju – w tym miejscu stawiamy się, aby złożyć wniosek  o wydanie paszportu. Termin wynosi nie później niż 30 dni od daty podpisania aktu małżeństwa. Koszt wyrobienia nowego paszportu to 140 zł, natomiast z uwagi na zmianę stanu cywilnego przysługuje zniżka.
  • Urzędzie Miasta – miejscu tym możemy złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. Termin wynosi nie później niż 30 dni od daty podpisania aktu małżeństwa. Koszt wyrobienia prawa jazdy to koszt 100,50 zł.
  • Miejscu rejestracji pojazdu – wypełniony formularz musi zostać złożony w miejscu rejestracji pojazdu. Termin wynosi nie później niż 30 dni od daty podpisania aktu małżeństwa. Koszt wyrobienia nowego dowodu rejestracyjnego to 54,50 zł.

Dopełniając formalności związanych ze zmianą nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego należy uzbroić się przede wszystkim w cierpliwość i pamiętać o wiążących terminach. Ponadto wskazać należy, że w/w lista – nie jest listą zamkniętą.

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.