...
PUBLIKACJE

Pomoc prawna dla osób najuboższych – Adwokat Wrocław

Kodeks Postępowania Karnego stanowi, że oskarżony, który udowodni, że nie może ponieść kosztów obrony, otrzyma obrońcę z urzędu. Także Kodeks postępowania cywilnego (i np. rodzinnego) stwarza możliwość ustanowienia dla strony pełnomocnika z urzędu. Jak uzyskać pomoc prawna dla osób najuboższych (Adwokat Wrocław)?

Obrońca lub pełnomocnik taki zostanie przydzielony w przypadku, gdy osoba nie ma środków by opłacić wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego jak również wtedy, gdy środki posiada, jednak przeznaczenie ich na ten cel spowoduje brak możliwości utrzymania siebie i rodziny. Jeżeli oskarżony lub strona ubiega się o wyznaczenie obrońcy/pełnomocnika z urzędu (opłacanego przez Skarb Państwa), zobowiązany jest do przedstawienia odpowiednich dokumentów, m. in. Oświadczenia o stanie majątkowym i źródłach dochodu,  zaświadczenia z Urzędu Pracy, danych dotyczących otrzymywanych zasiłków lub renty. Osoba taka nie może też już posiadać obrońcy lub pełnomocnika z wyboru. Prezes właściwego sądu decyduje, czy oskarżony lub strona rzeczywiście nie jest w stanie zapewnić sobie pełnomocnika lub obrońcy, a tym samym czy może mu zostać przydzielony adwokat/radca prawny z urzędu.

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego;

– ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks postępowania karnego.

Kancelaria adwokacka Wrocław, adw. Marta Olejnik-Hejne, specjalizacja: podział majątku Wrocław, rozwód Wrocław, alimenty Wrocław

 

71 721 50 70 | webowy.maniak@gmail.com | Website | + posts

Prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych i rodzinnych we Wrocławiu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.